فروشنده شوید

About

ابتدا به قسمت ثبت نام بروید و ثبت نام را انجام دهید.

 توجه:

شناسه کاربری نام پروفایل فروشگاه شما در فایل آوران می باشد که نمایش داده می شود. 

بعد از تکمیل اصلاعات یک کد فعال سازی به شماره همراه که ثبت نموده اید ارسال می گردد که می بایست به درستی وارد کنید.در این مرحله شما می توانید از فایل آوران خرید اجام داده و به صورت رایگان فایل های خود را در فایل آوران بارگزاری نمایید.

برای فروشنده شدن شما می بایست ثبت در خواست فروشنده شدن  را انجام داده ، که یک مدرک هویتی معتبر (کارت ملی ، شناسنامه ، گواهی نامه و ...) را در فایل آوران بارگزاری نماییدکه بعد از تایید اطلاعات شما می توانید فروشنده شوید.

توجه :

شماره شبای بانکی می بایست  متعلق به حساب کاربری فرد باشد.


https://www.fileavaran.ir/register